top of page
Zákon

Obchodní podmínky

Prosíme o věnování svého času přečtením následujících obchodních podmínek. Tímto krokem si přejeme minimalizovat možné nedorozumění a zajistit vzájemnou transparentnost a spokojenost v obchodním vztahu. Pokud máte jakékoliv otázky nebo potřebujete další vysvětlení, neváhejte nás kontaktovat.

 I.

Základní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

2. Identifikační údaje společnosti:

 

HEDVA ČESKÝ BROKÁT s.r.o.

IČ: 02117673

DIČ:CZ-02117673

sídlo společnosti: Opavská 463/23, 795 01 Rýmařov, Česká republika

zapsané u Krajského soudu Ostravě, oddíl C, vložka 57243.

kontaktní údaje: Miroslava Sochorová

email: plachty@hedvabrokat.cz

https://www.stiniciplachta.cz/

(dále jen „prodávající“)

 

3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné  https://www.stiniciplachta.cz/  (dále je „internetový obchod“)

 

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 

1. Jelikož se jedná o zakázky individuálního charakteru, budou informace o cenách kupujícímu sděleny prostřednictvím zástupce prodávajícího na základě vyhotovení cenové nabídky. Cenová nabídka musí být kupujícímu zaslána vždy e-mailem.

2.  Informace ohledně nákladů spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny v cenové nabídce.

3.  Naše standardní nabídka zahrnuje poskytnutí tří návrhů zdarma. Jakékoli další návrhy zákazník obdrží za poplatek 500,- Kč s DPH za každý návrh. Tato platba se vztahuje na další úpravy, které požaduje zákazník po prvních třech zdarma poskytnutých návrzích.

 

 III.

Poptávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

 

2.  Kupující zadává poptávku těmito způsoby:

 • prostřednictvím vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách,

 • zadáním poptávky přímo na e-mailovou adresu k tomu určenou, která je uvedena na webových stránkách,

 • poptáním přímo na tel. č. zástupce prodávajícího, které je uvedeno na webových stránkách

 

3.  Uzavření kupní smlouvy:

 • Na základě poptávky vyhotoví zástupce prodávajícího podle potřeb kupujícího návrh personalizované stínící plachty/plachet a odešle ji společně s případnými přílohami (fotografie, nákresy apod.).

 • K uzavření kupní smlouvy dochází v případě, kdy kupující cenovou nabídku (tedy soubor výše uvedeného) akceptuje a odpoví na ni e-mailem souhlasným způsobem - např. "Souhlasím s cenovou nabídkou a objednávám plachtu na míru.".

 • Uzavření takové kupní smlouvy se považuje za závazné a kupující je povinen zaplatit sjednanou cenu.

   

4. V případě kdy k takovému uzavření kupní smlouvy dojde, je prodávající povinen do 5 pracovních dnů vystavit kupujícímu zálohovou fakturu ve výši 50 % nebo 100 %. Kupující je takovou zálohovou fakturu povinen zaplatit na účet prodávajícího.

  

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u peněžního ústavu Fio banka, a.s. prostřednictvím doručené zálohové faktury;

 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží pouze v případě, kdy nebyla kupujícímu vystavena zálohová faktura ve výši 100 % a dobírka slouží jako forma doplatku

 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Tato výše bude vyčíslena a zohledněna již v cenové nabídce.

 

3. Prodávající požaduje od kupujícího předem stanovenou zálohu vyjádřenou v procentech (%), a to ve výši 50 % nebo 100 %, která bude po schválení cenové nabídky zaslána kupujícímu do 5 pracovních dnů.

 

4. V případě bezhotovostní platby je sjednaná cena splatná do 14 dnů od odeslání zálohové faktury prodávajícím na e-mail. V případě nezaplacení bude kupující upomenut. V případě, že nebude do 10 dnů od odeslání upomínky sjednaná záloha zaplacena, dojde k zániku kupní smlouvy.

  

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

6.  Jakmile bude splněn závazek kupujícího uhradit kupní cenu (připsání platby na účet prodávajícího), garantuje do 14 dnů prodávající expedici vyrobeného zboží, nikoli však doručení!

 

7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení garantované doby výroby a expedice, nikoliv však doručení v případě, kdy dojde k přetížení výrobního oddělení vlivem velkého počtu zakázek, nebo bude kupní smlouva uzavřena před celozávodní dovolenou. V takovém případě musí prodávající společně se zasláním cenové nabídky stanovit pevné datum, do kterého bude zboží vyrobeno a expedováno.

  

8. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím - fakturační, případně dodací, která musí být kupujícím s předstihem sdělena.

  

9. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v cenové nabídce prodávajícího.

 

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán elektronicky na e-mailovou adresu, uvedenou v cenové nabídce kupujícího.

 

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

  

3. Jelikož předmětem obchodu je výroba stínící plachty/plachet na míru, nelze fakticky od kupní smlouvy odstoupit, jelikož se jedná o zboží, které bylo vyrobeno podle přání kupujícího na míru. Prodávající vychází z § 1837 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

 

 

VI.

Práva z vadného plnění

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a které jsou podrobně uvedeny v cenové nabídce, případně nákresu, který byl poskytnut kupujícím,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

 

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,

 • opravu zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

  

4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

6. Prodávající písemně nebo e-mailem informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

9. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 

10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.  

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o., IČ: 02117673, se sídlem: Opavská 463/23, 795 01 Rýmařov, Česká republika (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Opavská 463/23, 795 01 Rýmařov, Česká republika

e-mail: cervenakova@hedvabrokat.cz

telefon: +420 603 476 602 

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;

 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

 • zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: serverovna, trezory, listinné archivy, CD disky.

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Zásady zpracování osobních údajů (článek VII. těchto VOP) nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Všeobecných obchodních podmínek jako celku.

 

VIII.

Doručování

 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

4. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

8. Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2024.

bottom of page