top of page
Zákon

Reklamační řád

Reklamační řád specifikuje postup zákazníka a společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT, vznikne-li na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace vyplývající z vady prodávaného zboží.

Reklamační řád specifikuje postup zákazníka a společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT, vznikne-li na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace vyplývající z vady prodávaného zboží.

I.

Základní podmínky reklamace

 1. Při výběru zboží musí zákazník zvážit účel užití, provedení, druh materiálu a způsob ošetřování.

 2. Po celou dobu užívání zboží je nutné zvážit všechny nepříznivé faktory ovlivňující kvalitu a jeho životnost, jako např.: nadměrné užívání výrobku, užívání k nevhodným účelům, špatné ošetřování.

 3. Nutnou podmínkou je ošetřovat zboží dle pokynů uvedených na jeho štítku se symboly a to zvláště u choulostivých materiálů.

 4. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat

 5. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

 6. Za změnu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, jenž vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nadměrného užívání, špatného ošetřování, nevhodnou manipulací, nevhodnou instalací, poškození třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu či v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno. 

 7. V případě uplatnění reklamace má zákazník právo na odstranění vady a vyřízení bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT nedohodne se zákazníkem jinak). O způsobu reklamace

II.

Výluky z reklamace

 1. Nepřijímáme reklamace plachet vyrobené v souladu s akceptovanou cenovou nabídkou, kdy zákazník akceptuje jak cenu, tak i technické provedení a další zadané parametry. Zjistí-li zákazník až následně při instalaci plachty že mu zboží nevyhovuje, např. v důsledku špatně zadaných mír, nesprávně zvoleného způsobu kotvení, nesprávně uvedenou roztečí, či nevhodně zvolil barvu apod., ale plachta byla bez závad vyrobena v souladu s akceptovanými technickými parametry, nebudeme takové reklamace uznávat neboť za správně naspecifikované a proměřené parametry nese odpovědnost zákazník.

 2. Zakoupené stínící plachty šité na míru musí být při reklamaci čisté, suché a hygienicky nezávadné. (zboží špinavé, mokré, plesnivé nebude akceptováno do procesu reklamace).

 3. Reklamace nebude uznána, pokud škody vznikly v důsledku špatné instalace plachty, například nedostatečným vypnutím a spádování, což mohlo vést k vodním lavorům a protržení plachty. Dále nebudou akceptovány reklamace, pokud došlo k vytržení kotvení z plachty v důsledku poryvu větru v případě, pokud nebyla dostatečně napnutá.

 4. Reklamace nebude akceptována, pokud plachta byla poškozena vlivem nesprávné péče nebo neuhlídání případně zanedbání situace, u které je zjevné, že za poškození zboží nese odpovědnost zákazník. Jedná se například o situace jako je poškození v důsledku rozkousání plachty zvířetem, nebo jiného obdobného poškození zaviněného zvěří, propálením od cigarety, žhavého popelu, otevřeným ohněm v bezprostřední blízkosti plachty, pokreslením, potřísněním barvou, kyselinou, nedodržení postupů zacházení s materiálem (maximální teplota praní případně zákaz praní) a další obdobné situace.

 5. Neakceptujeme do reklamace plachty, které byly poškozeny větrem a nebyly svěšeny v době, kdy byla Českým hydrometeorologickým ústavem vydána platná výstraha před vysokým nebo extrémním stupněm nebezpečí a před silnými nárazy větru. Dále se to týká předem ohlášených extrémních nebo supercelárních bouřek a krupobití.

III.

Fotodokumentace

 1. Pro vyřízení reklamace je nutné poskytnout fotodokumentaci, která jasně ukazuje případné škody a způsob vzniku.

IV.

Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o., případně má možnost zboží zaslat na sídlo společnosti a nákup reklamovaného zboží prokázat přiložením faktury.

 2. Jednatel společnosti či jiný pověřený pracovník je povinen situaci řešit a posoudit, zda-li může být reklamační řízení zahájeno. Shledá-li jednatel společnosti či jiný pověřený pracovník reklamaci za oprávněnou, musí vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, předmět reklamace a způsob řešení reklamace, jenž požaduje zákazník, dále kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud je reklamace neoprávněná, musí být zákazníkovi vydáno zdůvodnění zamítnutí reklamace.

V.

Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Právo na reklamaci musí být uplatněno v době do 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Reklamace musí být ihned uplatněna po shledání závady zboží. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží v takové míře, že nebude možné objektivně posoudit, což může vést k zamítnutí reklamace.

 2. Záruční doba není doba životnosti zboží. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

VI.

Odstranitelné vady

 1. Odstranitelná vada je taková, která lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a nebo kvalita zboží.

 2. V případě výskytu a objektivního posouzení odstranitelné vady má zákazník právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 3. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na vrácení peněz z kupní ceny, pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí.

VII.

Neodstranitelné vady

 1. Neodstranitelná vada je vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo: požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, a to v technickém provedení, ve kterém původní zboží zakoupil, případně má právo na vrácení peněz z kupní ceny.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

 

Reklamační řád je platný a aktualizovaný k datu 1. 1. 2024.

bottom of page